Algemene voorwaarden

Inleiding

Kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid zijn belangrijke doelstellingen bij de dienstverlening van Charles Recruitment, uw partner voor Werving & Selectie en Interim Management. Deze doelstellingen zijn verwerkt in onze Gedragscode/Algemene Richtlijnen. Hierin is vastgelegd hoe wij handelen ten opzichte van opdrachtgever en kandidaat met als doel een zorgvuldige procedure, kwalitatieve dienstverlening en een optimaal resultaat voor de klant en kandidaat.

De Gedragscode is op een aantal punten duidelijker geformuleerd waarbij vooral gebruik is gemaakt van ervaringsfeiten vanuit de praktijk. Overbodige artikelen en regels zijn geschrapt. Uit maatschappelijke overwegingen zijn tevens een aantal aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid over werving- en selectieprocedures overgenomen. Tevens zijn de waardevol gebleken artikelen van de Algemene Voorwaarden voor Opdrachtaanvaarding opgenomen in de Gedragscode, vervolgens te benoemen als 'Gedragscode/Algemene Voorwaarden'.

 

sfeerbeeld 1

Gedragscode / Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met wie door Charles Recruitment  de overeenkomst wordt aangegaan.

Onder opdracht wordt verstaan: de overeenkomst waarbij een opdrachtgever met Charles Recruitment  overeenkomt om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever werving-, selectie- en/of executive search-werkzaamheden te vervullen en waarin deze werkzaamheden zijn beschreven.

Artikel 2

Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving-, selectie- en/of executive search-werkzaamheden, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverlet de objectieve en reële functie-eisen en mits deze ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 3

Charles Recruitment dient de grootste zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van zijn werving-, selectie- en/of executive searchwerkzaamheden en zich te onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het aanzien van deze werkzaamheden. 

Artikel 4

Charles Recruitment  zal enkel bij een executive search  een overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht schriftelijk vastleggen met duidelijke afspraken over de verplichtingen van beide partijen. De opdrachtbevestiging dient te bevatten: een beschrijving van de te volgen werkwijze, honoraria, onkosten, betalingswijze, tijdsduur, evenals vermelding van de naam van de adviseur die de opdracht uitvoert en het feit dat hij zich bij de uitvoering van de opdracht(en) zal houden aan de in deze Gedragscode/Algemene Voorwaarden vermelde regels.

Artikel 5

Door de aanvaarding van een opdracht om in de ruimste zin te adviseren over de vervulling van een vacature, neem Charles Recruitment  een inspanningsverplichting op zich.

Artikel 6

Over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid, kunnen slechts afspraken worden gemaakt die een indicatief karakter hebben. Charles Recruitment  verstrekt geen garanties te dier zake.

Artikel 7

Charles Recruitment  aanvaardt geen exclusieve opdrachten waarbij recht op betaling van het honorarium geheel afhankelijk wordt gesteld van het resultaat van de werving & selectie activiteit.

Artikel 8

Charles Recruitment  mag in het kader van een opdracht geen beloning in welke vorm dan ook aannemen van een ander dan zijn opdrachtgever. Onder geen voorwaarde zal Charles Recruitment  activiteiten verrichten op het gebied van tweezijdige bemiddeling.

Artikel 9

Charles Recruitment  zal in het kader van een exclusieve opdracht de betreffende vacature ten behoeve van de opdrachtgever in de vorm van een functiebeschrijving schriftelijk vastleggen waarbij in ieder geval de inhoud van de functie, het profiel van de kandidaat, de omgevingsfactoren waarbinnen de opdracht geplaatst wordt en de beoordelingscriteria aan de hand waarmee met de kandidaat gesproken wordt, aan de orde dienen te komen.

Artikel 10

In personeelswervingsadvertenties dient Charles Recruitment  duidelijk te maken dat er sprake is van een specifieke vacature, tenzij ter zake uitdrukkelijk anders vermeld is.

Artikel 11

Charles Recruitment  zal al hetgeen hem bij de uitoefening van zijn beroep ter kennis komt en van vertrouwelijke aard is, geheim houden. Charles Recruitment  mag geen informatie geven, waarvan hij weet of kan vermoeden, dat die onjuist of misleidend is.

Artikel 12

Charles Recruitment  zal ervoor zorgdragen, dat door alle betrokken partijen uiterste discretie in acht wordt genomen ten opzichte van geïnteresseerden en kandidaten. Het verstrekken van persoonsgegevens, anders dan in het kader van een opdracht, is niet toegestaan.

Artikel 13

Charles Recruitment  zal de kandidaat voldoende en juiste informatie verstrekken over: de vacature, de procedure en de arbeidsorganisatie, de informatie die de arbeidsorganisatie van derden verkrijgt en de redenen van een eventuele afwijzing.
De aan kandidaten gevraagde informatie moet zinvol zijn en verband houden met de uit te oefenen functie. Het recht op vertrouwelijke behandeling betreft het in beperkte kring behandelen van de persoonlijke gegevens van de kandidaat.

Artikel 14

Charles Recruitment zal zich ervan onthouden medewerkers van een opdrachtgever te benaderen voor een functie elders, tenzij de wens tot functieverandering van zo'n medewerker zélf is uitgegaan en door de betreffende medewerker is bevestigd en waarvoor het lid het schriftelijke bewijs heeft. Deze regel is van kracht voor een periode van ten minste twee jaar na het beëindigen van de laatste opdracht voor de opdrachtgever zo ook is het de opdrachtgever niet toegestaan onze voorgedragen kandidaten te benaderen zonder schriftelijke overeenstemming met Charles Recruitment. Mocht een door ons voorgedragen kandidaat zonder overeenstemming binnen deze periode van 2 jaar bij de opdrachtgever  in dienst treden of werkzaam zijn direct of indirect dan zal Charles Recruitment de afgesproken fee volledig in rekening brengen.

Artikel 15

Charles Recruitment  zal persoonsgegevens slechts met medeweten van de betrokkene bewaren en deze slechts aan derden ter beschikking stellen na verkregen toestemming van de betrokkene in het kader van een opdracht.

Charles Recruitment is gehouden tot naleving van het gestelde in het kader van de Wet Persoonsregistraties en dient er op toe te zien dat zowel de opdrachtgever als de kandidaat op strikt vertrouwelijke wijze om zal gaan met de betrokken informatie.

Artikel 16

Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap; Charles Recruitment  gaat er daarbij van uit, dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf hebben verstrekt of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.

Artikel 17

Charles Recruitment  zal zich bij de beoordeling van kandidaten, ook die welke door de opdrachtgevers zelf werden geïdentificeerd, onpartijdig opstellen.

Artikel 18

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat; Charles Recruitment  sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten - daaronder begrepen gevolgschade - van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.